سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تدوین متون آموزشی حوزه  
مؤلف 
 
 
همکارى 
همکاری 
مرکز تربیت مدرس حوزه 
محقق 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
موسسه صاحب الامر 
مدیر 
 
 
اجرائى 
تدریس 
مديريت حوزه  
مدرس 
 
 
------