سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مديريت حوزه  
مدرس 
 
 
------ 
همکاری 
موسسه صاحب الامر 
مدیر 
 
 
اجرائى 
همکاری 
مرکز تربیت مدرس حوزه 
محقق 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
دفتر تدوین متون آموزشی حوزه  
مؤلف 
 
 
همکارى